SLS Monitor medicíny SLS na www.monitor.herba.sk

Monitor medicíny SLS


Prinášame čitateľom možnosť prezrieť a prečítať si celé čísla časopisu Monitor medicíny SLS

ISSN 1338-2551 • EV 4135/10

Redakcia: Monitor medicíny SLS, Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

Monitor medicíny 2017


Monitor medicíny SLS 3-4/2017
Monitor medicíny SLS 1-2/2017

 


Monitor medicíny 2016


Monitor medicíny SLS 3-4/2016
Monitor medicíny SLS 1-2/2016

 


Monitor medicíny 2015


Monitor medicíny SLS 3-4/2015
Monitor medicíny SLS 1-2/2015

 


Monitor medicíny 2014


Monitor medicíny SLS 3-4/2014
Monitor medicíny SLS 1-2/2014

 


Monitor medicíny 2013


Monitor medicíny SLS 3-4/2013
Monitor medicíny SLS 1-2/2013

 


Monitor medicíny 2012


Monitor medicíny SLS 3-4/2012
Monitor medicíny SLS 1-2/2012

 


Monitor medicíny 2011


Monitor medicíny SLS 3-4/2011
Monitor medicíny SLS 1-2/2011

 


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývam Vás na webové stránky časopisu Monitor medicíny SLS!


Bernadič MariánSme radi, že iniciatívu zdravotníckeho vydavateľstva Herba prijalo a podporilo Prezídium SLS a výsledkom je webová dostupnosť vychádzajúcich čísel Monitoru a postupne sa budujúci archív už dávnejšie vyjdených čísel Monitoru, prípadne aj predchádzajúceho nášho časopisu Medicínskeho monitoru. Vytvára sa tak aj možnosť postupnej transformácie časopisu do elektronickej formy, podstatné zníženie nákladov na jeho vydávanie, zvýšenie periodicity najmenej na 4-krát ročne a dostupnosť odborných prác i aktuálnych kalendárov odborných podujatí pre každého člena SLS. Monitor medicíny SLS je časopis lekárov a zdravotníckych pracovníkov, členov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Uverejňuje recenzované odborné a vedecké práce domácich i zahraničných autorov (slovensky alebo česky, anglický súhrn) z oblasti klinickej a experimentálnej medicíny, organizácie zdravotníctva, zo života SLS a jej členov, aktuality v medicíne, nové diagnostické a liečebné postupy, legislatíva, kronika medicíny.
Časopis Monitor medicíny SLS plní úlohy informačného spravodaja SLS, ale aj ciele odborno-klinického a vedecko-pedagogického charakteru, je súčasťou špecializačného a kontinuálneho vzdelávania lekárov a ďalších odborníkov v zdravotníctve
Ústrednou myšlienkou, ktorá viedla 1.1.1994 k založeniu Medicínskeho monitoru bola snaha zjednotiť všetkých členov SLS, informovať ich o dianí v Spoločnosti. Integračnú úlohu tohto časopisu podčiarkuje skutočnosť, že v súčasnosti už má SLS viac ako 90 odborných spoločností a spája takmer 20000 lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Myšlienka založiť časopis pre členov SLS bola preto dobrá, nadčasová a je pre život našej lekárskej spoločnosti nevyhnutná. Pretože SLS nebola vydavateľom, bolo nevyhnutné časopis preregistrovať (2010) a premenovať.
Monitor od svojho vzniku aktívne propagoval celoživotné vzdelávanie a sám sa na ňom aktívne zúčastňuje. Stále si uvedomujeme význam a prínos takto koncipovanej stratégie a verím, že aj naďalej budeme v toto poslaní pokračovať a ho úspešne napĺňať. Vedecké publikácie sú recenzované, aby sa mohli započítavať pre hodnotenie v rámci SACME. Potrebný priestor venujeme aj histórii medicíny a významným osobnostiam. Myslíme si, že medicína a zdravotníctvo bez historickej pamäte stráca svoju kontinuitu. Sme presvedčení, že korene, ktoré sa ťažko zapustili, udržiavajú spomienky na osobnosti, rozhodujúce udalosti, na vývoj pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania lekárov a zdravotných sestier a naši nasledovníci ocenia našu snahu zachovať dobový obraz našich dejín.
Tešíme sa na Vaše práce, uzávierka časopisu pre č. 1-2 je 10. decembra a pre č. 3-4 20. augusta daného roku.

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Odborný redaktor

 


Knihy z vydavateľstva HERBA


Osteoporóza z Herby na ShopHerba.sk Traumatológia hornej končatiny u dospelých z Herby na ShopHerba.sk Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii z Herby na ShopHerba.sk 
Sociálna gerontológia  z Herby na ShopHerba.sk Dekubity prevencia a liečba v praxi z Herby na ShopHerba.sk 
Právo a zdravotníctvo z Herby na ShopHerba.sk Geriatria z Herby na ShopHerba.sk 
 z Herby na ShopHerba.sk 
Pandémia nedostatku vitamínu D - slnečný vitamín  z Herby na ShopHerba.sk 
Parkinsonova choroba  z Herby na ShopHerba.sk

 

 

 

 

 


Zverejnené s láskavým súhlasom šéfredaktora - Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. riaditeľky SLS PhDr. Želmíra Mácová, MPH a vedúceho odborného redaktora - prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., na základe dohody medzi SLS a vydavateľstvom Herba